Algemene voorwaarden
Praktijk Fidès

1.Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Praktijk Fidès en haar cliënt betreffende behandeling en/of het leveren van diensten. Onder cliënt wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die de dienst van Praktijk Fidès inroepen. Bij de start van de behandeling bij Praktijk Fidès gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld.  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn of waarover onduidelijkheid bestaat, worden beoordeeld naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Praktijk Fidès: professional, die gezondheidsvoorlichting, voedingsvoorlichting, advies en mentale coaching geeft.  Dit kan in een één op één sessie en ook in de vorm van een training of workshop.
  • Cliënt: natuurlijk persoon en/of rechtspersonen die voor gezondheid, vitaliteit en voedingsvoorlichting Praktijk Fidès consulteert of haar diensten afneemt. 

2. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip te verschijnen of de afgesproken dienst af te nemen dient hij/zij Praktijk Fidès hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 48 uur schriftelijk, per e-mail of telefonisch van tevoren zijn afgezegd, worden volledig in rekening gebracht en kunnen niet worden gerestitueerd. Deze kosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Ditzelfde geldt voor het verschuiven van de afgesproken datum door de cliënt. Praktijk Fidès is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen. 

3. Betaling & vergoedingsmogelijkheden

3.1 Betaling gebeurt na elke sessie op basis van een factuur, direct contant, per pin, of via een
bankoverschrijving binnen 14 dagen.

3.2 De diensten van Praktijk Fidès worden door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed,  via de aanvullende verzekering; alternatieve geneeswijze. De aangesloten zorgverzekeraars staan op de website vermeld. Dit zijn de zorgverzekeraars die met stichting CAT –collectief therapeuten level 3  hierover afspraken hebben gemaakt. CAT – Complementair Aanvullende Therapeuten. Check van te voren je zorgverzekeraar. De cliënt betaalt Praktijk Fidès conform punt 3.1 en is daarna zelf verantwoordelijk voor het indienen en verkrijgen van de rekening bij de aangesloten zorgverzekeraar. Praktijk Fidès is niet verantwoordelijk voor de communicatie en afspraken tussen cliënt en zorgverzekeraar. 

3.3 Veel werkgevers hebben vaak een budget gereserveerd voor persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van medewerkers ( stressreductie, grenzen stellen, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid) Vraag dit na bij uw werkgever.

3.4 Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunt u zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. Laat u zich hierover informeren door uw accountant of belastingconsulent.

3.5 Zolang de cliënt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten voor incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

4. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, zijn de gegevens in de administratie van Praktijk Fidès bindend.

5. Aansprakelijkheid

Het advies van Praktijk Fidès is naar haar aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. Praktijk Fidès sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letselvoortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door Praktijk Fidès verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van Praktijk Fidès. Als op enig moment tijdens de dienstverlening zaken of ziektebeelden bij de cliënt vermoed worden die niet onder het werkgebied of de deskundigheid van Praktijk Fidès vallen, dan zal Praktijk Fidès de cliënt daarop wijzen en aangeven dat voorzetting van zorg en dienstverlening elders wenselijk is. Praktijk Fidès is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen, medicijnen etc. 

6. Klachten

In geval van eventuele klachten wordt ervan uitgegaan dat deze eerst worden besproken met Praktijk Fidès. Er wordt dan samen gezocht naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het GAT Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie:  www.gatgeschillen.nl 

Ik werk als CAT-Therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: www.gatgeschillen.nl/beroepscode 

7. Beëindiging & Restitutie

7.1 Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt. Praktijk Fidès kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van Praktijk Fidès niet tot de gewenste resultaten leidt. Praktijk Fidès stelt de cliënt mondeling, schriftelijk, telefonisch of via e-mail op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen. De kosten van de behandeling of overige kosten die tijdens de behandeling zijn gemaakt worden niet gerestitueerd. 

7.2 De kosten van de behandeling of overige kosten die tijdens de behandeling zijn gemaakt worden in geen geval gerestitueerd, tenzij er duidelijk sprake is van onmacht. De cliënt dient aan te tonen dat er sprake is geweest van onmacht. Praktijk Fidès bepaalt of de gepresenteerde materialen acceptabel zijn en maakt op basis hiervan een beslissing.

8. Behandeltijd

8.1 De behandeltijd tijd bestaat uit maximaal 45 – 60 minuten per consult. Mocht het consult op verzoek van de cliënt langer zijn, dan worden kosten van een extra volledig consult in rekening gebracht, tenzij Praktijk Fidès anders beslist.

8.2  De tijd tussen 2 consulten in dient in overleg met Praktijk Fidès gemaakt te worden waarbij in de regel een tussenperiode van 2-4 weken wordt gehanteerd. In gezamenlijk overleg kan anders worden besloten. Indien hier eenzijdig door de cliënt van wordt afgeweken worden de consulten in geen geval gerestitueerd. In geval van een pakketprijs wordt het hele pakket bij de cliënt gedeclareerd.

9. Consult aan huis

Het is ook mogelijk om bij jou thuis een consult af te spreken. Praktijk Fidès kijkt in overleg met de cliënt naar de mogelijkheden. Afhankelijk van de km-afstand en evt. parkeerkosten zijn hier in overleg kosten aan verbonden. 

10. Privacy

Indien Praktijk Fidès haar verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen Praktijk Fidès, ziekte van M. Houdtzagers  etc., worden de verplichtingen van Praktijk Fidès opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichting alsnog na te komen. 

11. Legitimatie

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (Agv) in werking. Praktijk Fidès handelt conform deze verordening. Lees hier meer over de privacyverklaring van Praktijk Fidès. 
© Praktijk Fidès 2019